ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΕ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 88 - 10442 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.:800426861 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
   
   
   
   
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
   
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2016